Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej BIP Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących - pkt 1.2.5 Tabeli Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zawartej w załączniku do ww. ustawy,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo – art. 3 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów - pkt 2.4.6 Tabeli Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zawartej w załączniku do ww. ustawy.
  • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.
 
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440),

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-08.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Maciej Pacan, informatyk@dompomocypiotrkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu /44/ 647-51-72 wew.111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Nazwa organu: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Adres organu odwoławczego: ul. Franciszka Żwirki 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@dompomocypiotrkow.pl
Telefon organu odwoławczego: /44/ 647-51-72.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Franciszka Żwirki 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Franciszka Żwirki oraz wejście od strony zachodniej, do którego prowadzi bezpośrednio droga dla pojazdów mechanicznych. Wejścia te są pozbawione barier i pozwalają na bezpośrednie wejście do budynku.

Od wejścia głównego do wejścia do budynku, w ciągu pieszym prowadzą schody oraz podjazd dla osób mających trudności w poruszaniu się, w tym osób na wózkach.

Drzwi do budynku są przesuwne, otwierane automatycznie dla osób wchodzących z zewnątrz, a przy wychodzeniu na zewnątrz należy wpisać kod otwarcia, który jest ogólnodostępny i umieszczony w widocznym miejscu. Ww. drzwi są przystosowane dla osób niepełnosprawnych - nie ma progów oraz jest odpowiednia szerokość dla wózków.

Po wejściu do budynku należy odszukać odpowiedniego pracownika DPS, który pomoże w załatwieniu spraw, w odwiedzinach mieszkańca DPS, zaprowadzi w odpowiednie miejsce. Na wprost wejścia znajduje się pomieszczenie terapii zajęciowej, w korytarzu po lewej stronie od wejścia znajdują się pomieszczenia biurowe pracowników DPS - można tam uzyskać wszelkie informacje.

W budynku DPS znajdują się dwie windy osobowe, służące do transportu pionowego – jedna na wprost wejścia głównego oraz druga po skręcie w lewo. Windy są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową jak również dla osób niesłyszących i niedosłyszących oraz dla osób niewidomych i niedowidzących. Prowadzą one do korytarzy i pomieszczeń na piętrach.

Windy osobowe są wyposażone w następujące funkcjonalności:

Przed drzwiami windy umieszczono urządzenia informujące wizualnie i głosowo o przyjeździe i kierunku jazdy windy.

Przed drzwiami windy umieszczono oznaczenia piętra w postaci cyfry kontrastującej z kolorem ściany oraz oznaczenia pismem Braille’a.

Obrys drzwi windy oznaczono kolorem kontrastowym względem koloru ściany oraz drzwi windy.

Panel sterowania w windach odróżnia się kolorystycznie od ściany.

Oznaczono przyciski panelu sterowania w windach pismem Braille’a i oznaczeniami wypukłymi.

Zastosowano szerokość wejścia do windy 90 cm.

Wyposażono windy w komunikat wizualny potwierdzający dojechanie na określone piętro.

Wyposażono windy w czujniki ruchu zabezpieczające przed uderzeniem drzwiami.

W windach zamontowano lustra w celu monitorowania piętra na którym się zatrzymuje.

Ściany w windach są matowe, niepowodujące odblasków i olśnień.

Przyciski panelu sterowania mają kolorystykę odróżniającą się wyraźnie od panelu sterowania ścian kabiny (zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu).

Przyciski są oznaczone pismem Braille’a i mają wypukłe numery pięter.

Przycisk parteru - kondygnacji zerowej jest dodatkowo wyróżniony spośród pozostałych przycisków.

Przycisk wybrany jest podświetlony.

Szerokość przycisków jest nie mniejsza niż 2 cm.

Panel sterowania jest wyposażony w przycisk alarmowy. System alarmowy windy umożliwia bezpośrednie połączenie z obsługą techniczną dźwigu.

Z uwagi na osoby głuche (niekomunikujące się mową) winda jest wyposażona w kamerę umożliwiającą pracownikom obsługi technicznej podgląd wnętrza kabiny.

W budynku DPS na parterze są antypoślizgowe posadzki. W całym budynku nie ma żadnych progów w drzwiach oraz na korytarzach znajdują się poręcze wspomagające poruszanie się osób niepełnosprawnych. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać.

Toaleta ogólnodostępna dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze (po wejściu do budynku należy skręcić korytarzem w prawo), a także w pokojach Mieszkańców oraz na poszczególnych piętrach.

W budynku nie ma systemu głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie samochodów dla osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się na terenie DPS po zgłoszeniu takiej potrzeby i wskazaniu miejsca do zaparkowania lub wzdłuż ulicy Żwirki lub na pobliskim parkingu miejskim przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Roosevelta.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online na miejscu, korzystając z komputera stacjonarnego lub tabletów w kawiarni DPS.

Aplikacje mobilne

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim nie posiada aplikacji mobilnych. Aplikacja mobilna to zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440) publicznie dostępne oprogramowanie z interfejsem dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, z wyłączeniem aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnych komputerach osobistych. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim nie wytworzył, nie zakupił i nie jest w posiadaniu tego typu oprogramowania.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim poniżej publikuje Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim poniżej publikuje Wniosek o zapewnienie dostępności.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData