Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - ul. Franciszka Żwirki 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Strona Główna
minus Informacje Ogólne
minus Kontakt
minus ePuap
plus Siedziba
minus Teren działania
minus Cel działania
minus Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb.
 Kadra
minus Dyrektor
minus Kierownictwo
minus Kompetencje
minus Pozostali pracownicy
minus Redakcja biuletynu
 Dokumentacja
minus Status prawny
minus Regulamin organizacyjny
minus Budżet i mienie
minus Bilans jednostki na 31.12.2018 r.
minus Bilans jednostki na 31.12.2019 r.
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Zasady załatwiania spraw oraz podpisywania pism
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
minus Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny - RODO
minus Klauzula informacyjna do rekrutacji pracowników
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi powyżej 30 000 Euro
plusPostępowania do 30 000 Euro
A A A


Kadra > Kompetencje

Do zadań Działu ekonomiczno - administracyjnego należy w szczególności:

1) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

2) bieżące, prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej, ewidencji księgowej i sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie i wypłacanie wynagrodzeń, świadczeń pieniężnych dla pracowników z tytułu wykonywania pracy,

b) terminowe regulowanie bieżących zobowiązań DPS,

c) egzekucja wierzytelności,

d) sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdań finansowych,

e) przygotowywanie analiz i planów wydatków,

f) kontrola przedkładanych dokumentów, zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej,

g) prowadzenie kasy oraz dokonywanie wypłat gotówki,

3) nadzór nad prawidłowym transportem, przechowywaniem gotówki, dokumentów finansowych oraz nad właściwym ich zabezpieczeniem,

4) opracowywanie projektów instrukcji, regulaminów z zakresu prowadzonych spraw,

5) przekazywanie akt finansowych do archiwum.

 

Do zadań Sekcji Gospodarczej należy w szczególności:

1) prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej DPS wraz z udokumentowaniem operacji magazynowych,

2) zapewnienie transportu i zaopatrzenia DPS,

3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu pod względem technicznym i ochrony p.poż.,

4) prowadzenie okresowych przeglądów obiektu oraz dokonywanie bieżących napraw, remontów i konserwacji pomieszczeń i sprzętu,

5) prowadzenie kart drogowych oraz właściwe zabezpieczenie samochodów służbowych,

6) prawidłowe wykonywanie prac gospodarczych, ogrodniczych, porządkowych,

7) ustalanie potrzeb w zakresie zakupu wyposażenia materiałów (środków czystości, żywności) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DPS oraz ich realizacja, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

8) sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją budynku, pomieszczeń, instalacji oraz sprzętu,

9) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, cechowanie mienia i sprawowanie kontroli nad jego zabezpieczeniem,

10) prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

 

Do zadań Sekcji Żywienia należy w szczególności:

1) prowadzenie kuchni i zapewnienie żywienia odpowiadającego nornom i zasadom żywienia,

2) przygotowywanie i wydawanie posiłków,

3) zapewnienie czystości oraz właściwych warunków higieniczno - sanitarnych na terenie kuchni,

4) ścisłe przestrzeganie norm i przepisów sanitarno - epidemiologicznych oraz przepisów BHP i p.poż.

 

Do zadań Działu terapeutyczno - opiekuńczego należy w szczególności:

1) sprawowanie kompleksowego pielęgnowania mieszkańców,

2) współpraca z mieszkańcem, lekarzem, członkami zespołu terapeutyczno – opiekuńczęgo w zakresie planowania pielęgnacji, leczenia i rehabilitacji,

3) nawiązanie kontaktu z mieszkańcem DPS oraz tworzenie warunków niezbędnych do zaspokajania indywidualnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych, wspomagających, psychologicznych i społecznych,

4) prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego, zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe, artystyczne, rehabilitacyjne,

5) prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem i pobytem mieszkańca,

6) planowanie i realizacja indywidualnych planów wspierania mieszkańca dostosowanych do potrzeb, zainteresowań, wieku, płci oraz zaleceń lekarskich,

7) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców,

8) organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez kulturalnych i turystycznych,

9) załatwianie wszelkich spraw urzędowych dotyczących mieszkańców DPS,

10) budowanie właściwej relacji między mieszkańcami i personelem Domu,

11) zapewnienie mieszkańcom Domu stałej łączności z pracownikami pierwszego kontaktu,

12) utrzymanie stałych kontaktów z rodzinami mieszkańców, instytucjami i organizacjami pomocowymi, sądami, ZUS, stowarzyszeniami, fundacjami, sponsorami,

13) zapewnienie mieszkańcom Domu warunków do swobodnego praktykowania własnej religii,

14) nadzór nad mieniem mieszkańców,

15) podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza i wykonywanie zabiegów,

16) prowadzenie gospodarki lekami,

17) nadzór nad posiłkami,

18) zmiana bielizny i odzieży,

19) udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i zachorowaniach,

20) pomoc przy opracowywaniu jadłospisu,

21) prowadzenie magazynu z bielizną,

22) prowadzenie działalności konsultacyjno - edukacyjnej o charakterze profilaktycznym oraz szerzenie oświaty zdrowotnej,

23) wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży, ćwiczeń, gimnastyki przyłóżkowej zgodnie z zaleceniami lekarza,

24) właściwe wykorzystanie aparatury i urządzeń rehabilitacyjnych,

25) bieżące prowadzenie kart zabiegów i dziennika pracy sali rehabilitacyjnej,

26) szerzenie oświaty sanitarnej poprzez instruktaże dla mieszkańców i personelu,

27) dbanie o czystość mieszkańców i pomieszczeń,

28) pomoc przy codziennej toalecie,

29) zapewnienie właściwego stanu higieniczno - sanitarnego pomieszczeń DPS.

 

Do zadań Radcy prawnego należy:

1) udział w opracowaniu aktów prawnych w zakresie działań DPS oraz opiniowanie tych projektów,

2) opiniowanie projektów umów i porozumień z innymi podmiotami w zakresie działania DPS,

3) udział w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych organizowanych przez DPS,

4) informowanie o stanie prawnym w zakresie działalności DPS oraz o uchybieniach w jego działaniach w zakresie stosowania prawa,

5) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa DPS i jego mieszkańców,

6) występowanie w charakterze pełnomocnika dyrektora DPS w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi w sprawach dotyczących działania DPS.

7) prowadzenie spraw organizacyjnych Domu, a mianowicie prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji dotyczącej statutu, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Domu.

 

Do zadań Pracownika do spraw kadr należy:

1) przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniami i zmianą stanowisk pracy pracowników DPS,

2) prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych. urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy, wydawanie legitymacji, zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników DPS,

3) ustalanie i realizacja planu i kontroli pracy,

4) analizowanie stanu zatrudnienia i wynagrodzeń w DPS,

5) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS i resortowych dotyczących zatrudnienia,

6) kontrola porządku i dyscypliny pracy,

7) przygotowywanie wniosków w sprawach wyróżnień, nagradzania i karania pracowników,

8) załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę i rentę,

9) prowadzenie spraw dotyczących dokształcania pracowników DPS,

10) prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

11) prowadzenie spraw socjalnych i BHP.

 

Do zadań Pracownika ds. kontroli zarządczej należy:

1) monitorowanie stanu wdrożenia kontroli zarządczej w DPS,

2) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Domu przy opracowywaniu analiz ryzyka,

3) prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą,

4) inicjowanie i wdrażanie po uzyskaniu zgody Dyrektora wszelkich rozwiązań doskonalących pracę i jakość usług DPS.

 

Do zadań Pracownika do spraw informatycznych należy:

1) realizacja zadań w zakresie informatyki i komputeryzacji DPS,

2) obsługa i ochrona sieci teleinformatycznej w DPS,

3) nadzór nad przestrzeganiem zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w tym nadzór nad prawidłowym działaniem zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych,

4) przestrzeganie zasad określonych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,

5) podejmowanie inicjatyw w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwa danych osobowych,

6) prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych w BIP-ie,

7) odpowiedzialność za realizację zadań wynikających z przepisów w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

9) sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,

10) instalacja nowych wersji programów,

11) serwis sprzętu komputerowego,

12) archiwizacja danych.

 

Do zadań Specjalisty ds. medycznych należy:

1) współpraca z lekarzami, organizowanie wizyt mieszkańcom u lekarza pierwszego kontaktu i u lekarzy specjalistów,

2) prowadzenie dokumentacji pracownika pierwszego kontaktu,

3) współpraca z dietetykiem w zakresie stosowanych diet,

4) zaopatrzenie Domu i mieszkańców w leki i środki opatrunkowe,

5) uczestniczenie w zespołach terapeutyczno – opiekuńczych.

 

Ilość odwiedzin: 12080
Nazwa dokumentu: Kompetencje
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację: Informatyk Maciej Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Informatyk Maciej Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Informatyk Maciej Pacan
Data wytworzenia informacji: 2013-11-26 12:21:13
Data udostępnienia informacji: 2013-11-26 12:21:13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-07 11:01:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner